Qo驶qon davlat pedagogika instituti huzuridagi PhD.03/04.06.2021.Fil.132.01 raqamli Ilmiy kengashasosida tashkil etilgan bir martalik ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarda 2022-yil 10-may kuni quyidagi pedagogika fanlari bo驶yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun talabgorning dissertatsiya muhokamasi bo驶lib o驶tadi.

1.Qo驶qon DPI Fakultetlararo chet tili kafedra tadqiqotchisi Paziljanova Zulfiya Sabirjanovnaning 13.00.02Ta始lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo驶yicha 鈥淶amonaviy nemis tili darsliklari vositasida talabalarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirish texnologiyasi鈥 mavzusida (soat 10:00).

2.Qo驶qon DPI Ingliz tili va adabiyoti kafedrasi tadqiqotchisi Nazarova Gulbahor Azimjon qizining 聽 聽 聽 聽 10.00.11Til nazariyasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligi bo驶yicha 鈥淚ngliz tilidan o驶zbek tiliga kirib kelgan so驶zlarning lingvomadaniy jihatlari ( XXasr oxiri-XXI asr boshlari misolida)鈥 mavzusida (soat 13:00).